Een radiozendamateur maakt deel uit van een groep die, vanuit een persoonlijke belangstelling en zonder financieel oogmerk, gebruik maakt van een bepaalde, aan hen toegewezen, frequentieruimte. Zo doet een radiozendamateur vaardigheden op, communiceert via de radio en doet hij technisch onderzoek.

zendtoestel laken 1914Sinds de ontdekking van de radiogolven werd er duchtig op los geëxperimenteerd, door geleerden en later dus ook door radioamateurs. Zij waren steevast degenen die mee aan de ontwikkeling stonden van allerlei zaken die nu vanzelfsprekend zijn. Kleuren televisie, gsm enz... Ook het gebruik van radiogolven voor het versturen van berichten dankzij Morse code of ook wel CW genoemd. Radioamateurs stichtten verenigingen en hier werd allerlei informatie en ook ervaringen uitgewisseld. Nieuwsbulletins werden gemaakt en uitgegeven en allerlei schema's en bouwontwerpen werden op papier gezet.
Klik hier om er eentje te bekijken (uitgegeven rond 1940) Andere leden bouwden deze ontwerpen na en ze werden verder uitgebreid en verfijnd, alles moest toen nog zelf gebouwd worden. De uitspraak "Home Build" had toen een iets andere betekenis dan nu ...  

Toen meer en meer techneuten zich gingen bezighouden met deze experimenten kwam er nood aan een reglementering. De overheden en andere gebruikers gingen gebruik maken van deze radiogolven en een degelijke planning en afspraken (vergunningen) werden noodzakelijk.

Onze overheid (BIPT) beschrijft hier wat je dient te verstaan onder "Radioamateurs" en wat je dient te doen om je wettelijk in orde te stellen om je met deze deze hobby actief bezig te houden ...

Met radioamateurs, zendamateurs of radiozendamateurs worden personen bedoeld die zich voor hun hobby bezighouden met experimenteren op het gebied van het uitzenden en ontvangen van radiosignalen.

Deze radiosignalen maken deel uit van het "het radiospectrum" en worden radiogolven of ook wel radiofrequente straling genoemd. Zij komen voor in de vorm van elektromagnetische straling met golflengten uiteenlopend van ruwweg duizendkilometer tot een millimeter, dus in het frequentiegebied van enkele honderden Hz tot enkele honderden GHz.

Deze radiogolven werden ontdekt door Heinrich Hertz. Hij was een Duits natuurkundige die vooral bekend werd vanwege zijn ontdekking van deze radiogolven. Naar hem is de SI-eenheid van frequentie, de hertz, genoemd. Zijn ontdekking van elektromagnetische golven vormde een directe bevestiging van Maxwells theorie.

Reeds lange tijd worden deze golven professioneel gebruikt in de communicatietechniek om informatie over te brengen van een radiozender naar een of meer ontvangers. De zender zendt via een antenne, al dan niet gericht, de radiogolven uit, die na voortplanting door de ruimte opgevangen worden door de antenne van de ontvanger. 

De radiogolf dient daarbij als drager voor de te zenden informatie, die als variatie in de amplitude (AM) of in de frequentie (FM) aanwezig is. De verzonden informatie kan spraak, muziek, beelden of andersoortige data bevatten. 

Radioamateurs beschikken voor het gebruik van deze radiogolven (of frequenties) over een officiële zendvergunning. Deze zendvergunning wordt door de overheid toegekend na het slagen voor een officieel examen, waarbij, afhankelijk van het gewenste vergunningsniveau, het kennisniveau met betrekking tot radio-elektronica en regelgeving getoetst wordt.

Om te zorgen dat dit radiospectrum door verschillende gebruikers efficiënt kan gebruikt worden houden verschillende internationale organisaties en werkgroepen zich bezig met het beleid hiervan. 

Ik probeer hieronder een kort overzicht te schetsen van de verschillende (internationale) organisaties en werkgroepen waarvan de activiteiten en beslissingen een impact kunnen hebben op het gebruik van de ons toegekende frequenties. Meer info vindt je hier ... 

Zoals al eens smalend gezegd wordt, "USE it or LOSE it" zouu in de toekomst wel eens erg bewaarheid kunnen worden. Als je dokumenten leest die in Europese werkgroepen worden opgesteld dan is er steeds sprake van een schaarser worden van draadloos spectrum.
Onze frequentiebanden worden schaarse, commercieel ongebruikte, eilandjes en bijgevolg zijn ze bij "veiling" veel geld waard ... Het BIPT
is de federale overheid die:

  • de elektronische-communicatiemarkt reguleert en heeft als opdracht o.a. de belangen van de eindgebruiker te beschermen.
  • reguleert de postmarkt. Ziet toe op de tarieven en de kwaliteit van de diensten van bpost en kent de vergunningen toe aan de nieuwkomers op de postmarkt.
  • beheert het elektromagnetische spectrum van de radiofrequenties. Verdeelt bepaalde schaarse middelen, zoals de radiofrequenties, teneinde een zo doeltreffend mogelijk gebruik te garanderen.
    Vervult ook de rol van “politie van de golven” om een einde te maken aan elke vorm van schadelijke interferentie. 
  • handelt als Belgische overheid om diverse opdrachten van algemeen belang te vervullen.

  • Neemt administratieve beslissingen die verplichtingen kunnen inhouden voor de ondernemingen.

  • kan administratieve sancties opleggen
  • formuleert adviezen uit eigen initiatief of op verzoek van de minister
  • kan optreden als bemiddelaar in geval van geschillen.

De ITU, Internationale Telecomunicatie Unie
is een agentschap van de Verenigde Naties bevoegd voor onder meer de ontwikkeling van technische standaarden en toekenning van radiospectrum aan verschillende diensten. De ITU heeft ca. 190 lidstaten als lid. Het hoofdkantoor van de ITU is bevindt zich in Genève.
Alle landen van de ganse wereld zijn bij de ITU betrokken, waaronder dus ook België.

CEPT 
De CEPT is een Europese organisatie waarin een 50-tal Europese landen samenwerken om telecommunicatie en het radiospectrum te reguleren teneinde de coördinatie te verbeteren. Een onderdeel van de CEPT is het ECC (Electronic Communications Committee) waarin een gemeenschappelijke regelgeving voor communicatie in Europa wordt ontwikkeld. Ook ons BIPT neemt deel aan verschillende vergaderingen binnen de CEPT.

Het Radio Spectrum Committee (RSC)
De Europese Commisie wordt bijgestaan door het RSC voor de ontwikkeling van technische implementatiebesluiten teneinde voorwaarden te bekomen om binnen Europa een efficiënt gebruik van het radiospectrum mogelijk te maken. Het RSC bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende lidstaten en wordt voorgezeten door de Europese Commissie. België wordt bij de de RSC vertegenwoordigt door het BIPT. 

 

 

   
© ON4AWT